Kerkdiensten

jun
23
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Meldpunt Seksueel misbruik

Het meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur, telefoonnummer 038-4232125, maar ook via de website Het Meldpunt. Bij dit meldpunt kunt u advies, informatie en begeleiding krijgen als er sprake is van seksuele intimidatie of misbruik binnen de gemeente. De doelstellingen van het Meldpunt zijn:

  • geven van informatie/advies
  • begeleiding bij het maken van keuzes
  • verwijzing naar klachtencommissie
  • begeleiding voor, tijdens en na een procedure bij de klachtencommissie
  • verwijzing naar intensievere vormen van hulp
  • interne rapportage ten behoeve van signalering/rapportage

Als iemand zich meldt bij het meldpunt en een klacht indient, zal haar (hem) de weg gewezen worden naar een onafhankelijk functionerende klachtencommissie die de klacht zal onderzoeken. Deze klachtencommissie wordt samengesteld uit drie onafhankelijke deskundigen, die zijn geselecteerd uit het juridische veld, de hulpverlening en het kerkelijk pastoraat. De taken van de commissie zijn het horen van de partijen en het beoordelen of de klacht ontvankelijk en gegrond is. De uitspraken van de commissie worden daarna bekend gemaakt aan de klager en de beklaagde. De klager kan met de uitspraak van de klachtencommissie via de kerkenraad een kerkrechtelijke behandeling van zijn klacht vragen. De kerkenraad te Oldehove heeft in zijn vergadering van 12-05-1999 een aantal principe-uitspraken vastgelegd, van waaruit gewerkt kan worden in geval van seksueel misbruik. Daarbij was ook aandacht voor het misbruik buiten pastorale kaders. Deze uitspraken zijn destijds gepubliceerd in het kerkblad van 16 mei 1999, maar kunnen desgewenst ook bij een kerkenraadslid opgevraagd worden. Eén van de principe-uitspraken was de volgende:

Indien er een melding is van seksueel misbruik dat plaats vindt/vond in een pastorale (of andere binnen de kerk bestaande) relatie, wordt van de als daders aangeklaagde (gewezen) ambtsdragers of kerkelijk werkers verwacht dat ze hun medewerking verlenen aan een klachtenbehandeling via het Meldpunt Seksueel Misbruik binnen pastorale/kerkelijke relaties, (zolang er nog geen generaal-synodale regeling is).

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl