Kerkdiensten

jun
23
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Ontruimingsplan

Voorwoord

In 1999 heeft de kerkenraad een “vergunning voor het in gebruik hebben van een kerk” ontvangen van de gemeente Zuidhorn (nu Westerkwartier). Als voorwaarde in deze zg. gebruiksvergunning is gesteld dat er een ontruimingsplan opgesteld en ingediend moet worden. Dit is onlangs gebeurd, waardoor we nu voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. In dit plan worden een aantal zaken omschreven die van belang zijn bij het voorkomen en bestrijden van een calamiteit. U kunt hierbij denken aan brand, ongeval, bommeldingen of storm/waterschade. In dit plan wordt een taakverdeling uiteengezet voor o.a. de koster(s) en de EHBO-ers. Ook de opvang van hulpverleningsdiensten en aanwezigen in het kerkgebouw is hierin geregeld. Daarom is het van belang dat u als bezoeker van de kerk kennis neemt van dit ontruimingsplan, zodat u weet wat u moet doen in geval van een calamiteit. Tot slot willen wij u wijzen op de aanwezigheid van een plattegrond van het kerkgebouw dat hangt o.a. in de centrale hal. Hierop staande vluchtwegen aangegeven, let daarbij ook op de (verlichte) vluchtroutebordjes die in de kerk hangen.

Ontruimingsplan NGK “De Zaaier” Oldehove

Algemene gegevens
  NGK “De Zaaier” Oldehove
Julianastraat 25, 9883 PS Oldehove
Alarmnummers hulpverleningsdiensten:
  Algemeen alarmnummer: 112
  Politie Zuidhorn: (0900)-88 44
  Huisartsenpraktijk: (0594)-597000
  Doktersdienst Groningen: (0900)-9229
Taken en instructie personeel/vrijwilligers:

Coördinator: dienstdoende EHBO-er

  1. Belt (of laat bellen) 112 met melding aard van de calamiteit.
  2. Licht de leider(s) van de vergadering(en) in omtrent de aard en de locatie van de calamiteit.
  3. Controleert de toiletten op de aanwezigheid van personen.
  4. De leider(s) van de vergadering(en) dirigeren de aanwezigen naar de dichtstbijzijnde veilige uitgang.
  5. Draagt zorg voor een vrije doorgang van de hulpverleningsdiensten en vangt deze op.
  6. Verle(e)n(en)t indien nodig conform de aangeleerde werkwijze (5 stappen) eerste hulp.
Bij ontruiming

Bij ontruiming op last van brandweer of EHBO-ers dient men gewoon rustig naar huis te gaan, en niet te verzamelen voor het kerkgebouw, Let op vrije doorgang hulpverleningsdiensten. Als er vergaderingen of activiteiten buiten de kerkdiensten om zijn, kunnen op verzoek eventueel EHBO-ers worden ingezet.

Gas en elektra

De hoofdschakelaar van de elektrische installatie bevindt zich evenals de hoofdafsluiter van het gas en water, in de meterkast links voor in het portaal van de hoofdingang.

Informatie overdracht aan de brandweer

De hulpverleningsdiensten zullen zo gedetailleerd mogelijke gegevens ontvangen over het mogelijk aantal slachtoffers/vermisten, de aard, omvang en locatie van de calamiteit.

Plattegrond

In het kerkgebouw bevindt zich in elke ruimte een plattegrond van het gebouw. Op deze plattegrond staan de vluchtroutes, nooduitgangen, blusmiddelen, E.H.B.O.-koffer, en afsluiters van gas en elektra ingetekend.

Blusmiddelen

Kleine blusmiddelen zijn aanwezig in de:

  • werkkast
  • keuken (blusdeken)
  • CV-kast
  • Centrale hal (slanghaspel)

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl