JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

jun
23
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur

Synode van Deventer heeft meeste werkzaamheden afgerond

logo-synode-deventer

Op 8 en 9 maart jl. zijn de afgevaardigden naar de Synode van Deventer voorlopig
voor het laatst bij elkaar geweest om te vergaderen. Omdat op een synode (een
landelijke kerkvergadering) indirect alle plaatselijke kerken vertegenwoordigd zijn,
is het goed als jullie op de hoogte zijn van wat de synode gedaan en besloten heeft.

In dit artikel lees je iets over een paar onderwerpen die op de agenda stonden. Wil je meer
weten, dan kun je daarvoor terecht op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken
(www.ngk.nl). Je kunt je ook de sociale mediakanalen van de NGK volgen of je abonneren op de
maandelijkse NGK-nieuwsbrief, zodat je vanzelf op de hoogte blijft.

Doopbevestiging
Het komt voor dat een volwassen broeder of zuster aan de kerkenraad vraagt of de doop die
hij/zij als kind ontvangen heeft, op latere leeftijd door middel van een nieuw ritueel bevestigd
kan worden. Een van de kerken had aan de synode gevraagd hoe ze met dat verzoek om
moeten gaan. Een synodecommissie heeft daar een rapport over geschreven. Ze stelt voor om
een handreiking te laten opstellen voor kerkenraden als praktisch hulpmiddel in dit soort
situaties. Uitgangspunt daarbij is dat Gods Woord en de gereformeerde belijdenis wijzen op één
doop.

Lidmaatschap Raad van Kerken

Er bestaat een landelijke Commissie contact en eenheid die contacten onderhoudt met andere
protestantse kerkgenootschappen in Nederland. Deze commissie heeft voorgesteld om in de
nabije toekomst op een andere manier dan momenteel het geval is deel te gaan uitmaken van
de Raad van Kerken. De synode heeft besloten om het huidige waarnemende lidmaatschap te
wijzigen in een volwaardig lidmaatschap.

‘Klimaat van het absolute’
De Commissie verzoening en recht heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor verzoening
en recht tussen kerken en kerkleden die nog te lijden hebben onder de pijn van de breuk in de
jaren 60. Soms moest geconstateerd worden dat de middelen ontbreken om tot een
bevredigende afronding te komen. Daarom heeft de commissie aan de synode gevraagd om een
algemene uitspraak te doen over het (laten) ontstaan van wat genoemd wordt ‘het klimaat van
het absolute.’

Ambt van predikant
Soms zijn predikanten zo lang aan een gemeente verbonden dat het werk en de verhoudingen
eronder lijden. Een Werkgroep ambt van de Theologische Universiteit Utrecht heeft een
oplossingsrichting voor dit probleem voorgesteld. Aan Steunpunt Kerkenwerk zal gevraagd
worden om de uitvoerbaarheid van de voorgestelde oplossingen te onderzoeken.

Homoseksualiteit in de kerk
Ten slotte is op 8 maart voor het eerst gesproken over het rapport van de Studiecommissie
homoseksualiteit in de kerk. De afgevaardigden konden vragen stellen aan de commissie en
hadden de gelegenheid om in groepen met elkaar het gesprek over het onderwerp aan te gaan.
Vanuit de kerken kwam het signaal dat er meer tijd nodig was om tot besluitvorming te komen.
De synode stemde er mee in om pas later dit jaar het onderwerp homoseksualiteit in de kerk
opnieuw te bespreken en zo mogelijk tot besluitvorming over te gaan.

NGK de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  scriba@dezaaier-oldehove.nl